Home » Kl 1b_8

Kl 1b_8

Drodzy uczniowie!
Jak wiecie  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Witam Was. Przesyłam zadanie na naszą pierwszą zdalną lekcję z informatyki  wierzę, że dacie radę wykonać polecenia.

Lekcja 1. Jak poprawnie tworzyć prezentacje?

Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji, dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva,  który jest darmowym narzędziem umożliwiającym tworzenie grafiki. Jest to intuicyjny i prosty w obsłudze program, skierowany do osób, które nie mają doświadczenia w grafice. W bazie Canvy znajdują się setki szablonów, czcionek i zdjęć, które można szybko i łatwo modyfikować., wykonam projekt  w Canvie i prześlę go do nauczyciela na adres e-mail machnioanka@tlen.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

Lekcja 1. Epidemia fakenewsów

Z lekcji dowiem się, jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów, oraz poznam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.

Technologia (kucharz)
Temat
Wiadomości towaroznawcze jaj – budowa, skład  chemiczny, wartość odżywcza, klasyfikacja znakowanie, przechowywanie jaj, obróbka wstępna jaj, ocena świeżości . Przetwory z jaj.
Proszę zrobić notatkę w zeszycie oraz się nauczyć
Powodzenia ! mgr Edyta Parszewska Biber
Technologia (Stolarz)
Temat: Wady drewna – sęki. Podział i rodzaje.

Temat: Funkcje i proces wiązania kleju

 Wyposażenie (kucharz)
Temat
Substancje chłodzące oraz podział urządzeń chłodzących.
Proszę napisać notatkę w zeszycie oraz się tego nauczyć
Pozdrawiam mgr E. Parszewska Biber
Zajęcia praktyczne w gastronomii
lekcja1.  Powtórzenie wiadomości o sporządzaniu potraw z ziemniaków i grzybów. Kto nie ma tabelki w zeszycie proszę o przepisanie tabelki ,,Asortyment potraw z ziemniaków”.
lekcja 2. Sporządzanie potraw gotowanych, smażonych, pieczonych, duszonych z owoców.
Proszę przepisać tabelkę z,,Asortyment z owoców”. Karty pracy też wam przesyłam
 Powodzenia mgr Agnieszka Sasa

Język angielski

Proszę uczniów o samodzielne  wykonanie w domu zadań z języka angielskiego. Wystarczy kliknąć na podany link , otworzy Wam się strona www z dostępnymi zadaniami. W razie pytań proszę o kontakt: mailto:dorota.giszko-stawecka@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Przed Wami testy ze znajomości słownictwa. Większość słów powinna być Wam znana… jeśli napotkacie na nowe słówko, zanotujcie je w zeszycie wraz z tłumaczeniam.

https://www.ang.pl/cwiczenia/2596/slownictwo-poziom-a1

https://www.ang.pl/cwiczenia/2597/slownictwo-poziom-a1

Powodzenia! Dorota Giszko – Stawecka

GEOGRAFIA KLASA 

TEMAT: Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean.

Notatka do przepisania

1. Rodzaje i wielkość zasobów wodnych na Ziemi

2. Rodzaje i wielkość zasobów wodnych w regionie .

3. Podział wszechoceanu.

4. Prądy morskie.

5.Problem zanieczyszczenia wód morskich

6.Wpływ prądów morskich na życie i gospodarkę człowieka

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1, 2 i 4 do tematu: Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean. w Kartach pracy ucznia.

TEMAT: Wody powierzchniowe.

Notatka do przepisania

1.Rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko
2.Rodzaje rzek (stałe, okresowe i epizodyczne)
3.Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi
4.Występowanie wybranych typów jezior.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1 do tematu: Wody powierzchniowe. w Kartach pracy ucznia.

Proszę przepisać notatkę, zapoznać się z treścią danego tematu i wykonać pisemnie ZADANIA DLA UCZNIA

 Powodzenia ! mgr Ewa Kuzimińska
Matematyka
 T: Zadania powtórzeniowe.
Zad. 1,2,3 str 75
Zad 19,20 str 77
Zad. 27 a,b str 78
Rozwiązania zadań proszę przesłać na adres e-mail:
dorotaherka@vp.pl

Fizyka

Temat: Układ słoneczny.

Proszę przeczytać temat , narysować Układ Słoneczny w zeszycie z zachowaniem kolejności ułożenia planet wokół Słońca i obejrzeć załączony materiał

Pozdrawiam Anna Dąbrowa aniad172@wp.pl

HISTORIA
Temat: Osiągnięcia Rzymian
Str 118 –podpunkty i karty ćw.
17.03.2020
Temat : Narodziny chrześcijaństwa – upadek cesarstwa rzymskiego
Str.126-131 podpunkty i karty ćw.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Temat: Podsumowanie – sprawdź , czy potrafisz .Podatki i ubezpieczenia
Podatki i ubezpieczenia ……………………………………………
imię i nazwisko
klasa
1. Podkreśl podatki majątkowe. (0–1 p.)
podatek rolny, CIT, VAT, podatek akcyzowy,
podatek od nieruchomości

2. Zaznacz cechy podatku.
(0–1 p.)
a) obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo
b) przymusowe, zwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez samorządy terytorialne
c) obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne płacone tylko przez osoby fizyczne
d) obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne płacone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F. (0–2 p.)
a) PIT w Polsce jest przykładem podatku progresywnego. . . . . .
b) Podatek akcyzowy jest nakładany w Polsce na wszystkie artykuły spożywcze. . . . . .
c) Zaległość podatkowa to wartość, od której nalicza się podatek według stawki podatkowej. . . . . .
d) Stawka podatku CIT w Polsce jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wysokości ich dochodu. . . . . .

4. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe. (0–2 p.)
a) Pracodawca nie może / może rozliczyć pracownika, jeżeli uzyskał on przychody z wielu źródeł.
b) Wspólne opodatkowanie dotyczy / nie dotyczy małżonków pozostających przez pełny rok podatkowy w związku małżeńskim.
c) Podatki majątkowe obliczane są od dochodu / majątku podatnika.
d) Limit rocznego dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego to ulga podatkowa / kwota wolna od podatku.

5. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy formularzy podatkowych. (0–2 p.)
Formularz podatkowy Opis
Przeznaczony dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Przeznaczony dla podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a swoje dochody uzyskują z pracy (również na umowę-zlecenie).

6. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy filarów systemu emerytalnego. Następnie podaj formę oszczędzania i określ stopień swobody przekazywania składek.
(0–2 p.)
Filary systemu emerytalnego Forma Składki
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Składki są obowiązkowe.
II filar
Różne formy oszczędzania własnych środków Składki są dobrowolne.

7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Do ubezpieczeń społecznych zalicza się ubezpieczenia…
⦁ rentowe, chorobowe, emerytalne i wypadkowe.
⦁ emerytalne, rentowe, chorobowe ,wypadkowe i zdrowotne.
⦁ majątkowe, emerytalne, rentowe, chorobowe.
⦁ odpowiedzialności cywilnej, emerytalne i rentowe.

8. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione niżej rodzaje ubezpieczeń. (0–2 p.)
ubezpieczenie zdrowotne, OC samochodu, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wypadkowe
Ubezpieczenia osobowe Ubezpieczenia majątkowe

. .

9. Wymień trzy podstawowe obowiązki ubezpieczonego. (0–3 p.)
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Przyporządkuj pojęciom odpowiadające im definicje. (0–2 p.)
a) Polisa ubezpieczeniowa . . . . .
b) Urzędowe Poświadczenie Odbioru . . . . .
c) Ulga podatkowa . . . . .

A. Dowód złożenia rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej.
B. Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.
C. Suma ubezpieczenia wyznaczana wartością przedmiotu ubezpieczenia, której nie może przewyższać.
D. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

11. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
(0–1 p.)
W przypadku konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonać tego najpóźniej do…
a) 30 kwietnia.
b) 30 maja .
c) 30 lipca .
d) 31 marca.

12. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz hasło.
(0–3 p.)
1. Rodzaj ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Skrót Indywidualnego Konta Emerytalnego
3. Comiesięczna wypłata określonej kwoty osobom, które przepracowały określoną liczbę lat i osiągnęły wiek emerytalny.

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.03.20
Temat : Cele i rodzaje działalności gospodarczej.
⦁ Ekonomiczne cele gospodarowania
⦁ Społeczne cele gospodarowania
⦁ Nie tylko ziemia
⦁ Rodzaje działalności gospodarczej
Rodzaje działalności gospodarczych:

1. Indywidualna działalność gospodarcza
2. Spółdzielnia
3. Spółki:
osobowe:
– Spółka cywilna
– Spółka jawna
– Spółka komandytowa
– Spółka komandytowo – akcyjna
– Spółka partnerska
kapitałowe:
– Spółka akcyjna
– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Przedsiębiorstwo państwowe

Temat : Klasyfikacja przedsiębiorstw
⦁ Kim jest przedsiębiorca ?
⦁ Forma własności przedsiębiorstw
⦁ Forma organizacyjno-prawna
⦁ Wielkość przedsiębiorstw
19.03.20

Temat :Zakładanie firmy
1.Pierwszy krok
2.Otoczenie przedsiębiorstwa
3.Samodzielnie czy w spółce?
4.Sukces i niepowodzenia przedsiębiorstwa
Założenie własnej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane. Należy złożyć formularz CEIDG-1. Dzięki temu nasza firma zostanie wprowadzona do rejestru firm. Dawniej trzeba to było zrobić, udając się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Obecnie należy skorzystać ze strony www: prod.ceidg.gov.pl. Tam wybieramy wariant „Nowy wniosek” i postępujemy z wytycznymi. W formularzu muszą się znaleźć:
⦁ dane osobowe;
⦁ adres;
⦁ dane dotyczące firmy (o PKD piszemy poniżej);
⦁ nazwa skrócona firmy;
⦁ dane do kontaktu;
⦁ miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
⦁ podane numeru NIP;
⦁ informacje o firmowym koncie bankowym – jeśli zostanie założone później, trzeba będzie złożyć korektę wniosku CEIDG-1.

Złożenie formularza CEIDG-1 to jednocześnie:
⦁ wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
⦁ wniosek o numer REGON (nadaje GUS);
⦁ wniosek o formę opodatkowania w Urzędzie Skarbowym.

karta pracy nr 1 działalność kl 1_8

Odp. przesyłajcie mi na maila – izabela15@poczta.onet.eu

Technologia i wyposażenie 19.03-27.03.2020

Proszę przeczytać podane tematy w książce.
Na postawie zdobytych informacji wykonaj zadania. Pytania i odpowiedzi zanotuj w zeszycie lub napisz na komputerze.
Temat: Powtórzenie wiadomości.
Technologia (19.03.2020)
Dział: Podstawy żywienia człowieka

Temat: Podział żywności ze względu na pochodzenie, trwałość i wartość odżywczą.

1. Zdefiniuj pojęcia:
– żywność,
– pożywienie,
– składniki odżywcze.

Technologia (23.03.2020)
2. Narysuj piramidę zdrowego żywienia.
3. Wymień zasady racjonalnego żywienia.

Technologia (26.03.2020)
4. Sklasyfikuj żywność w zależności od zawartości składników odżywczych.

*Dla chętnych:
1. Wyjaśnij zasady stosowania piramidy żywieniowej.

Wyposażenie (24.03.2020)
I.                  Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
1.     Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy
1.1 Akty prawne, instytucje i służby ochrony pracy
1.2 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Wyjaśnij terminy
– bezpieczeństwo pracy i higiena pracy,
– ochrona pracy.
Wyposażenie (25.03.2020)
2. Wymień podstawowe akty prawne dotyczące prawa pracy.
3. Wymień instytucje oraz służby działające w zakresie prawa pracy w Polsce.
Pozdrawiam,
mgr inż. Emilia Karpeta-Kubat
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs