WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA


5 listopada w naszej szkole gościły SZYDŁOWIECKIE PASJONATKI  Joanna Mikołajczuk i  Krystyna Skórkiewicz. Panie w formie warsztatów pokazały naszym uczniom jak zrobić coś z niczego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani wykorzystaniem recyklingu do różnego rodzaju ozdób.  Pan dyrektor Sławomir Drabik zaprosił panie na kolejne warsztaty  z rękodzieła, organizatorem spotkania była Anna Adamczyk.

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy


10 uczniów klasy III zasadniczej stolarz otrzymało dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbytą za granicą 3-tygodniową praktykę zawodową w centrum szkoleniowym Norpro Training Ltd. Dzięki zagranicznym praktykom, młodzież zdobyła większe umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe. Na uroczystym wręczeniu certyfikatów, zorganizowanym przez koordynatora projektu, pana Piotra Binkiewicza, obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego i wiceprezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pani Beata Napierała.

« z 2 »

logo plymouth
Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzura stwierdzająca, że wyłączna odpowiedzialność publikacji ponosi wydawca oraz, że KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Kolejna grupa spawaczy zdobyła uprawnienia w CKZiU

W dniach od 31 lipca 2014 do 5 października odbywało się szkolenie spawaczy ramach projektu „Twoją szansą szkolenia zawodowe” , którego twórcą była Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z siedzibą w Jaśle. Projekt realizowany był w ramach POKL – Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 spawaczy, „Spawanie metodą TIG”- 6 osób i „Spawanie metodą MIG” – 9 osób. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie przez uczestników odpowiednich uprawnień w zakresie wybranych metod spawania.  Wszyscy uczestnicy zdali egzamin w w/w metodach uzyskując kwalifikacje potwierdzone  otrzymaniem certyfikatów i książeczek spawacza wydanych przez  Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dyrekcja CKZiU  serdecznie dziękuje twórcom i uczestnikom projektu za udaną owocną współpracę.

 

« z 3 »

Zagraniczne praktyki stolarzy

Od 6 lipca grupa stolarzy- uczniów kształconych w CKZiU, rozpoczęła trzytygodniową praktykę zawodową w Plymouth, w Wielkiej Brytanii.  Są oni uczestnikami projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach europejskiego programu „Leonardo da Vinci”.

DSC07279 DSC07281 DSC07283 DSC07300 DSC07301

Zajęcia na stolarni

Kurs spawacza w ramach projektu „Młodzi Kompetentni”

Od 21 listopada CKZiU uczestniczy w projekcie „Młodzi Kompetentni” organizowanym przez spółkę „Business Schol”.W ramach podpisanej umowy, CKZiU przeprowadza szkolenie teoretyczne i praktyczne spawaczy w metodzie MAG. W projekcie uczestniczą dwie 15-sto osobowe grupy kursantów z woj. świętokrzyskiego, ze Skarżyska-Kamiennej i z Opatowa.

DSCF5860 DSCF5840 DSCF5857 DSCF5852 DSCF5847 DSCF5841 DSCF5845

 

Mianowanie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zarząd Powiatu w Szydłowcu na posiedzeniu w dniu 25 października br. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Szydłowcu Włodzimierz Górlicki, w obecności wszystkich członków Zarządu, dokonał uroczystego powierzenia obowiązków dyrektora na okres pięciu lat Sławomirowi Drabikowi,pełniącemu dotychczas funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

ba18927d_large

CKZiU

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 wrzesnia 2012r.od dnia 01 listopada 2012r. powstał zespól szkół i placówek pod nazwą ” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu”

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Kościuszki 39

W sład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne i placówka oświatowa:

1) Publiczna Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu,

2) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu,

3) Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Do zadań Centrum należęć będzie w szczególności:

– prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych

– prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

– prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

– prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

– współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców

– prowadzenie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli

– prowadzenie kursów zawodowych

Nowy rok – nowe szkoły

Skończyły się wakacje. 3 września po raz pierwszy zadzwonił dzwonek w dwóch nowo powstałych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej (ZSZS) i Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SSPdP).
Głównym celem obu szkół jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości oraz zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej ucznia.
Uczniowie I klasy ZSZS w Szydłowcu rozpoczęli naukę w zawodzie stolarz i kucharz. Przez cały cykl edukacyjny będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych kursach (cukiernik, barman, kelner, slusarz-spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
Początek września to także inauguracja roku szkolnego w oddziale SSPdP w Szydłowcu. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w zakresie bloków tematycznych: gospodarstwo domowe, elementy ogrodnictwa i pielęgnacja terenów zielonych oraz blok informatyczno-biurowy. Przez cały cykl nauki prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów.
Dwie nowe szkoły ponadgimnazjalne uzupełniają ofertę edukacyjną Powiatu Szydłowieckiego, i co ważniejsze – zwiększają szansę na aktywność życiową i realizację pasji zawodowych

Oferta kursów odbywających się w Centrum

Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego – jednym z najważniejszych zadań statutowych jest umożliwienie odbycia zajęć praktycznych dla uczniów klas zasadniczych i technikalnych oraz kształcenie i doskonalenie osób dorosłych (w tym bezrobotnych) w formach kursowych.

Centrum jest zarejestrowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa pod numerem: 2.14/00221/2007

Placówka prowadzi szkolenia w następujących zawodach:

– spawacz w zakresie metod spawania: MAG (135), TIG (141) we wszystkich trzech grupach materiałowych, elektrodą otuloną (111), gazowe (311) ,
Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie książeczki i certyfikatu przez INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH oraz zaświadczenie wydane przez CKP w Szydłowcu potwierdzające uczestnictwo.
– pracownik ogólnobudowlany ( technolog robót wykończeniowych
– kucharz małej gastronomii
– pracownik administracyjno-biurowy
– sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
– stolarz meblowy
– florysta, bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej
– ślusarz ( ze zdobyciem umiejętności spawacza )
– opiekunka społeczna
– cieśla
– tapicer
– piekarz – cukiernik
– kroju i szycia
– kursy językowe
– wszystkie kursy komputerowe

Kursy mają na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie umiejętności w w/w zawodach.

Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie zaświadczenia oraz dyplomu przez CKP w Szydłowcu potwierdzające uczestnictwo.

Zajęcia są przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i fachową w danych branżach.

Centrum posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną:
– sprzęt multimedialny
– wizualizery
– rzutniki
– laptopy
– pracownie komputerową (na 15 stanowisk)
– kasy fiskalne
– nowoczesny sprzęt spawalniczy
– sale dydaktyczne i pracownie do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych

Możliwość korzystania ze stołówki oraz internatu i schroniska szkolnego.

Termin : do ustalenia z organizatorem

Typ szkolenia: otwarte

Cena: do ustalenia z organizatorem i podlegają negocjacji

Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kościuszki 39,26-500 Szydłowiec

Szczegółowych informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu:
48 617- 13-11
oraz poprzez adres email ckpszydłowiec@autograf.pl

Z poważaniem

Sławomir Drabik