Home » Regulamin naboru do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Regulamin naboru do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu

w roku szkolnym 2016/2017

 

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
 • Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017,
 • Zarządzenie Nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności  w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

 

 • 1

1   Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Gimnazjum Specjalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

 

 • 2

1   Prawo ubiegania się o przyjęcie do  gimnazjum mają uczniowie, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2   Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-  Pedagogiczną.
 • 3

1   Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem woli,
 • 2 zdjęcia,
 • karta zdrowia ucznia

 

 

 • 4

 

 1. Naboru kandydatów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi trzech nauczycieli szkoły.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji. W przypadku nie zakwalifikowania kandydata do nauki w placówce przysługuje mu prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. Wydana przez dyrektora decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

 

 • 5

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym       do klas pierwszych publicznego gimnazjum specjalnego

 

Rodzaj czynności Termin rekrutacji Termin postępowania uzupełniającego
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianieprzez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11 kwietniado 28 czerwca  2016 r.  22 -29 lipiec 2016r.do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wynikach sprawdzianu
24 – 28 czerwca 2016 r.do godz. 15.00  x
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjnąwniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
do 30 czerwca 2016 r.do godz. 15.00 do 4 sierpnia 2016 r.do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 15 lipca 2016 r.do godz. 15.00 17 sierpnia 2016 r.do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawoweji oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożonew uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do gimnazjum

18 – 19 lipiec 2016r.do godz. 15.00 18-19 sierpień 2016r.do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca  2016 r.do godz. 15.00 22 sierpień 2016 r.do godz. 15.00

 

 

Regulamin został zaopiniowany pozytywnie decyzją Rady Pedagogicznej  w dniu
18. 02.2016r.

 

 

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs