Home » Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

W ramach projektu ” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji, uczniowie naszego Centrum wyjadą w roku szkolnym 2013/2014 na praktyki do  Wielkiej Brytanii. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, Działania 3.4, Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe.

Celem głównym projektu jest wspieranie mobilności ponadnarodowej osób kształcących i doskonalących się zawodowo. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez dofinansowanie projektów realizujących programy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz instytucjach szkoleniowych dla 10 000 osób kształcących się i szkolących zawodowo i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia w zakresie praktycznych form nauczania.

Projekt  „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowaney przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z siedzą w Końskich. W ramach tego projektu 10 uczniów zwodu stolarz odbędzie w okresie wakacyjnym praktyki u pracodawców w Wielkiej Brytanii.

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

 

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSF) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”

 

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt jest realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)
  w okresie 01.04.2014 r. – 31.10.2014 r.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas I oraz II zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (ich szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu).
 4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 10 uczniów.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 1 – 8 kwietnia 2014 r. przez Zespół Rekrutacyjny
  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • dyrektor CKZiU – p. Sławomir Drabik,
 • koordynator ds. kształcenia – Robert Dziubek,
 • nauczyciel języka angielskiego – p. Jarosław Ruzik,
 • koordynator projektu – p. Piotr Binkiewicz.
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa
  w projekcie i jest uczniem CKZiU kształcącym się w zawodzie stolarz.
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • Ø złożenie formularza zgłoszeniowego o zakwalifikowanie do udziału w  projekcie wraz
  z wymaganymi dokumentami do 07 kwietnia 2014 r. w sekretariacie szkoły (załączniki nr 1 do Regulaminu)
 • Ø rozmowę kwalifikacyjną (częściowo w języku angielskim)
 • Ø akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny
 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie Leonard da Vinci w wyznaczonym terminie  powinien złożyć
  w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodziców i opinią wychowawcy (załącznik 1);
 2. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej
  i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w CKZiU oraz na stronie internetowej CKZiU oraz KSWP.
 3. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody
  na przetwarzanie danych osobowych  jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 4.  Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem klas I lub II zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (jego szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu).
 • posiada pozytywną opinię opiekuna praktyk z uwzględnieniem informacji n/t zachowania
  i zaangażowania w życie szkoły;
 1.  Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:
 • ocena z języka angielskiego na I semestr roku szkolnego 2013/2014 ( ocena bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt.)
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2013/2014 (ocena bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt.)
 • ocena z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na I semestr roku szkolnego 2013/2014  (ocena bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt.)
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu i programu LdV (0-5 pkt)
 • ocena z zachowania  (ocena wzorowa – 5 pkt., bardzo dobra – 4 pkt., dobra – 3 pkt., poprawna – 2pkt.)
 • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego (0-5 pkt.)

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. W przypadku równej ilości punktów
o wyborze uczestnika decyduje wyższa ocena z zachowania. W przypadku równej ilości punktów oraz oceny z zachowania o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna po konsultacji
z opiekunem praktyk w CKZiU.

 1. Do projektu kwalifikować się będą uczniowie z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów
  w wyżej wymienionych kryteriach (max. 30 pkt). Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie uczestnika projektu (załączniki 2).
 2. Brak załącznika 2 powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych
  w ramach projektu. W przypadku uczniów, którzy nie wyrażą zgody na uczestnictwo w projekcie
  do grupy zostaną dołączeni uczniowie zajmujący kolejne miejsca.
 3.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4.  Każdy uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć objętych Projektem.
 5.  W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 6. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności, obecność
  na zajęciach min. 80%)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • przedstawienie raportu końcowego z wykorzystaniem oficjalnych formularzy najpóźniej 30 dni
  po zakończeniu praktyk
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
  na potrzeby realizacji projektu.

 

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Koordynatora projektu w terminie do 7 dni
  po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie
  do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§6

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy

.

.

.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Suma przyznanych punktów

1. Wojciech Przytuła

2

27

2. Patryk Podrygała

2

23

3. Karol Garbacz

1

22

4. Sebastian Grzęda

2

22

5. Kamil Kwiatkowski

1

22

6. Konrad Florczyk

2

22

7. Tomasz Krupa

2

21

8. Emil Głuch

1

20

9. Mateusz Sasal

2

19

10. Kornel Górzyński

2

18