Home » Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

W ramach projektu ” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji, uczniowie naszego Centrum wyjadą w roku szkolnym 2013/2014 na praktyki do  Wielkiej Brytanii. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, Działania 3.4, Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe.

Celem głównym projektu jest wspieranie mobilności ponadnarodowej osób kształcących i doskonalących się zawodowo. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez dofinansowanie projektów realizujących programy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz instytucjach szkoleniowych dla 10 000 osób kształcących się i szkolących zawodowo i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia w zakresie praktycznych form nauczania.

Projekt  „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowaney przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z siedzą w Końskich. W ramach tego projektu 10 uczniów zwodu stolarz odbędzie w okresie wakacyjnym praktyki u pracodawców w Wielkiej Brytanii.

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

 

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSF) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”

 

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt jest realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)
  w okresie 01.04.2014 r. – 31.10.2014 r.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas I oraz II zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (ich szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu).
 4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 10 uczniów.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 1 – 8 kwietnia 2014 r. przez Zespół Rekrutacyjny
  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • dyrektor CKZiU – p. Sławomir Drabik,
 • koordynator ds. kształcenia – Robert Dziubek,
 • nauczyciel języka angielskiego – p. Jarosław Ruzik,
 • koordynator projektu – p. Piotr Binkiewicz.
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa
  w projekcie i jest uczniem CKZiU kształcącym się w zawodzie stolarz.
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • Ø złożenie formularza zgłoszeniowego o zakwalifikowanie do udziału w  projekcie wraz
  z wymaganymi dokumentami do 07 kwietnia 2014 r. w sekretariacie szkoły (załączniki nr 1 do Regulaminu)
 • Ø rozmowę kwalifikacyjną (częściowo w języku angielskim)
 • Ø akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny
 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie Leonard da Vinci w wyznaczonym terminie  powinien złożyć
  w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodziców i opinią wychowawcy (załącznik 1);
 2. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej
  i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w CKZiU oraz na stronie internetowej CKZiU oraz KSWP.
 3. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody
  na przetwarzanie danych osobowych  jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 4.  Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem klas I lub II zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (jego szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu).
 • posiada pozytywną opinię opiekuna praktyk z uwzględnieniem informacji n/t zachowania
  i zaangażowania w życie szkoły;
 1.  Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:
 • ocena z języka angielskiego na I semestr roku szkolnego 2013/2014 ( ocena bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt.)
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2013/2014 (ocena bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt.)
 • ocena z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na I semestr roku szkolnego 2013/2014  (ocena bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt.)
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu i programu LdV (0-5 pkt)
 • ocena z zachowania  (ocena wzorowa – 5 pkt., bardzo dobra – 4 pkt., dobra – 3 pkt., poprawna – 2pkt.)
 • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego (0-5 pkt.)

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. W przypadku równej ilości punktów
o wyborze uczestnika decyduje wyższa ocena z zachowania. W przypadku równej ilości punktów oraz oceny z zachowania o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna po konsultacji
z opiekunem praktyk w CKZiU.

 1. Do projektu kwalifikować się będą uczniowie z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów
  w wyżej wymienionych kryteriach (max. 30 pkt). Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie uczestnika projektu (załączniki 2).
 2. Brak załącznika 2 powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych
  w ramach projektu. W przypadku uczniów, którzy nie wyrażą zgody na uczestnictwo w projekcie
  do grupy zostaną dołączeni uczniowie zajmujący kolejne miejsca.
 3.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4.  Każdy uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć objętych Projektem.
 5.  W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 6. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności, obecność
  na zajęciach min. 80%)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • przedstawienie raportu końcowego z wykorzystaniem oficjalnych formularzy najpóźniej 30 dni
  po zakończeniu praktyk
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
  na potrzeby realizacji projektu.

 

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Koordynatora projektu w terminie do 7 dni
  po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie
  do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§6

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy

.

.

.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Suma przyznanych punktów

1. Wojciech Przytuła

2

27

2. Patryk Podrygała

2

23

3. Karol Garbacz

1

22

4. Sebastian Grzęda

2

22

5. Kamil Kwiatkowski

1

22

6. Konrad Florczyk

2

22

7. Tomasz Krupa

2

21

8. Emil Głuch

1

20

9. Mateusz Sasal

2

19

10. Kornel Górzyński

2

18

 

 

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs