Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://ckziu-szydlowiec.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.05.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 01.03.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 pochodzące z różnych źródeł,

 zdjęcia nie posiadają opisów

 dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-12-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Adamczyk, e-mail: biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 6171311. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna budynku

Dojazd Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu :

przy ul. Kościuszki 39 znajduje się przystanek autobusowy.

Dostępność wejścia:

Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia. Dwa wejście od strony ulicy Kościuszki w tym jedno główne, dwa wejścia boczne od strony internatu i parkingu ZS im. KOP w Szydłowcu. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W budynku znajdują się łazienki, które są dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek placówki spełnia bariery architektoniczne, gdyż wejście główne są na poziomie zero.

Dostępność monitoringu

W placówce zainstalowany jest system monitorowania monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego ze względu na bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej oraz pracowników.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada własny parking.

Pomoc w pokonaniu barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki działającej w placówce, istnieje możliwość przywołania pracownika merytorycznego i obsługi w dogodny dla niego sposób.