Home » O Centrum….

O Centrum….

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO W SZYDŁOWCU

 

            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu jest publiczną jednostką oświatową, w skład której wchodzą:  Publiczna  Szkoła Podstawowa Specjalna, Publiczna  Szkoła  Branżowa Specjalna I stopnia, Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.

Placówka rozpoczęła już działania promocyjno – rekrutacyjne, dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025.

Kandydaci do szkół specjalnych muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny oraz świadectwo z poprzedniej klasy.

Do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim. W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy 3- letni cykl kształcenia  w następujących zawodach:

– stolarz,

– kucharz,

– cukiernik,

– ślusarz (z możliwością zdobycia kwalifikacji spawacza, nadawanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – książeczka i certyfikat spawacza).

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczniowie kończący ten etap edukacyjny mogą uzyskać: świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, dyplom czeladnika w zawodzie.

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy powstała z myślą o uczniach z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia podopiecznym warunki do wszechstronnego rozwoju, skupiając się głównie na ich indywidualnych możliwościach. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania oraz do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.

Nasi uczniowie kształcą się w systemie blokowym. Na Bloku informatyczno – biurowym   wychowankowie naszej szkoły uczą się: jak wypełniać ankiety, druki, dokumenty, wnioski do urzędów. Zastanawiają się nad własną przyszłością, nad tym, co mogą robić, co chcieliby robić, gdzie w przyszłości mogliby pracować, poznają podstawowe pojęcia związane z pracą, BHP pracy, dowiadują się, kto może Im pomóc w poszukiwaniu pracy. Dzięki Blokowi gospodarstwa domowego uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności kulinarnych oraz tych, związanych z obsługą  różnego rodzaju urządzeń znajdujących się w domu (tj. żelazko, kuchenka gazowa, mikrofalowa, mikser, robot kuchenny, pralka itp.) Na FOSie natomiast czyli Funkcjonowaniu osobistym, zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie.

Czynione są również starania w kwestii utworzenia gimnazjum dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kandydaci do gimnazjum winni przedłożyć aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dla każdego ucznia szkoła opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny( IPET).

Do dyspozycji młodzieży są nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz pracownie zajęć praktycznych. Uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagogów, psychologów, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów i specjalistów do pracy z młodzieżą autystyczną.

W szkole odbywają się  zajęcia  rewalidacji indywidualnej i grupowej.

            Centrum prowadzi również edukację młodzieży z zakresu przygotowania teoretycznego (turnusy teoretycznych przedmiotów zawodowych) oraz praktycznego, szczególnie w zawodzie stolarz, w którym placówka posiada bardzo bogate tradycje kształcenia. Posiada gruntownie  rozwiniętą bazę dydaktyczno – wytwórczą i bardzo dobre warunki do zdawalności końcowych egzaminów zawodowych jako ośrodek egzaminacyjny.

Uczniowie, którzy odbywają praktykę w naszym Centrum mają możliwość zdobycia uprawnień spawacza w metodach: MAG i TIG oraz uprawnień elektrycznych do 1kV.

            CKZiU w Szydłowcu jest twórcą i realizatorem projektów unijnych, dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania z różnych form edukacyjnych: wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu „Leonardo da Vinci”, wyjazd na basen, do stadniny koni, do kina, na lodowisko, wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Dużo podróżujemy, zwiedzamy, podpatrujemy życie, szukamy pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu, zapoznajemy się z zawodami i czynnościami pracy, które są dla uczniów dostępne.

W placówce odbywają się liczne imprezy szkolne: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Walentynki, Jajeczko Wielkanocne, Kiermasz, Dzień Kobiet oraz dyskoteki, wycieczki, ogniska, rajdy, konkursy, turnieje i zawody sportowe, oraz wiele innych.

Placówka oferuje również nową formę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, umożliwiające szybkie zdobycie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie, potwierdzonych przez  zewnętrzny egzamin.