Home » Regulamin naboru do klasy przysposabiającej do pracy na rok szkolny 2018/2019

Regulamin naboru do klasy przysposabiającej do pracy na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

 Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r.poz.1942), -Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgiamnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
 • 1
 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.
 • 2
 1. Zgodnie z podstawą prawną prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy mają uczniowie, którzy uzyskali świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:
  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynikające niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole przysposabiającej do pracy
 3. Kształcenie uczniów może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.
 • 3
 1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej diagnozujące upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone,
  2. zaświadczenie wystawione przez lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole przysposabiającej do pracy,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  4. wniosek o przyjęcie do szkoły ,
  5. 2 zdjęcia,
  6. karta zdrowia ucznia.
 • 4
 1. Naboru kandydatów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi trzech nauczycieli szkoły.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ,

3)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

4)sporządzenie  protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Zgodnie z podstawą prawną dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. W kompetencji komisji leży wybór właściwego dla ucznia kierunku kształcenia.
 3. Ilość uczniów przyjmowana do nauki w określonym zawodzie jest zgodna z przepisami liczebnością oddziału.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

Rodzaj czynności Termin rekrutacji Termin postępowania uzupełniającego
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 25 kwietnia

od godz. 9.00
do 29 kwietnia
do godz. 16.00,
od 9 maja
od godz. 9.00
do 18 maja
do godz. 16.00 (utworzenie bazy kandydatów)
17 czerwca
od godz. 10.00
do 21 czerwca
do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 27 lipca
od godz. 9.00
do 2 sierpnia
do godz. 16.00 
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 24 czerwca
od godz. 11.00
do 28 czerwca
do godz. 16.00 
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

 

do 29 czerwca
do godz. 15.00 
od 3 sierpnia                       od godz. 9.00                             do 5 sierpnia                                          do godz. 16.00

 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

15 lipca                                       do godz.16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 18 lipca                                 od godz. 9.00                                              do 19 lipca                               do godz. 16.00

 

22 sierpnia

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

od 18 lipca                                  od godz. 9.00                       do 25 lipca                            do godz. 16.00

 

od 23 sierpnia                            od godz. 8.00                            do 25 sierpnia                              do godz. 16.00

 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

26 lipca                                     do godz. 16.00

 

26 sierpnia                                    do godz. 16.00

 

poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

26 lipca                                     do godz. 16.00

 

26 sierpnia                                    do godz. 16.00

 

 

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 18.02.2016r.

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs