Home » Regulamin naboru do Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2023/2024

Regulamin naboru do Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

 Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r.poz.1942), -Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgiamnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
 • 1
 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.
 • 2
 1. Zgodnie z podstawą prawną prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy mają uczniowie, którzy uzyskali świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:
  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynikające niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole przysposabiającej do pracy
 3. Kształcenie uczniów może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.
 • 3
 1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej diagnozujące upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone,
  2. zaświadczenie wystawione przez lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole przysposabiającej do pracy,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  4. wniosek o przyjęcie do szkoły ,
  5. 2 zdjęcia,
  6. karta zdrowia ucznia.
 • 4
 1. Naboru kandydatów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi trzech nauczycieli szkoły.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ,

3)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

4)sporządzenie  protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Zgodnie z podstawą prawną dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. W kompetencji komisji leży wybór właściwego dla ucznia kierunku kształcenia.
 3. Ilość uczniów przyjmowana do nauki w określonym zawodzie jest zgodna z przepisami liczebnością oddziału.