Home » Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2023/2024

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia  w Szydłowcu

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
 • 1
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną
 2. O przyjęcie do Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej, wydane przez  Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczne.
 3. Nabór do Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia odbywa się w zawodach wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zgodnie z ofertą kształcenia.
 4. Limit miejsc na poszczególnych kierunkach (zawodach) ustala dyrektor szkoły.
 5. Kształcenie uczniów może być prowadzone do końca roku szkolnego
  w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.
 6. Zakwalifikowani uczniowie będą mogli podjąć kształcenie w jednym z wybranych kierunków:
 • stolarz
 • ślusarz
 • kucharz
 • cukiernik
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązani są złożyć  w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem profilu kształcenia
  2. 2 zdjęcia
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  5. Karta zdrowia ucznia

 

 • 2
 1. Naboru kandydatów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi trzech nauczycieli szkoły.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ,

3)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

4)sporządzenie  protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Zgodnie z podstawą prawną dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. W kompetencji komisji leży wybór właściwego dla ucznia kierunku kształcenia.
 3. Ilość uczniów przyjmowana do nauki w określonym zawodzie jest zgodna z przepisami liczebnością oddziału.