Home » Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia  w Szydłowcu

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

-Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgiamnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

 • 1
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną
 2. O przyjęcie do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Specjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej, wydane przez  Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczne.
 3. Nabór do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej   Specjalnej odbywa się w zawodach wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych, zgodnie z ofertą kształcenia.
 4. Limit miejsc na poszczególnych kierunkach (zawodach) ustala dyrektor szkoły.
 5. Kształcenie uczniów może być prowadzone do końca roku szkolnego
  w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.
 6. Zakwalifikowani uczniowie będą mogli podjąć kształcenie w jednym z wybranych kierunków:

 

 • stolarz
 • ślusarz
 • kucharz
 • cukiernik

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązani są złożyć  w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem profilu kształcenia
  2. 2 zdjęcia
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  5. Karta zdrowia ucznia

 

 • 2
 1. Naboru kandydatów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi trzech nauczycieli szkoły.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ,

3)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

4)sporządzenie  protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Zgodnie z podstawą prawną dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. W kompetencji komisji leży wybór właściwego dla ucznia kierunku kształcenia.
 3. Ilość uczniów przyjmowana do nauki w określonym zawodzie jest zgodna z przepisami liczebnością oddziału.
 • 3

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

 

 

Rodzaj czynności Termin rekrutacji Termin postępowania uzupełniającego
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 kwietniaod godz. 9.00                          do 29 kwietnia                           do godz. 16.00,                    od 9 maja                                         od godz. 9.00                                                do 18 maja                          do godz. 16.00 (utworzenie bazy kandydatów)                       17 czerwca                           od godz. 10.00                   do 21 czerwca                    do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 27 lipca                                    od godz. 9.00                             do 2 sierpnia                                          do godz. 16.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 24 czerwca                              od godz. 11.00                             do 28 czerwca                             do godz. 16.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 29 czerwca                                            do godz. 15.00 od 3 sierpnia                       od godz. 9.00                             do 5 sierpnia                                          do godz. 16.00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęciawydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

15 lipca                                       do godz.16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 18 lipca                                 od godz. 9.00                                              do 19 lipca                               do godz. 16.00

 

22 sierpnia
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwaukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 18 lipca                                  od godz. 9.00                       do 25 lipca                            do godz. 16.00 od 23 sierpnia                            od godz. 8.00                            do 25 sierpnia                              do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 lipca                                     do godz. 16.00 26 sierpnia                                    do godz. 16.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 26 lipca                                     do godz. 16.00 26 sierpnia                                    do godz. 16.00

 

 

 

 

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 18.02.2016r.

 

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs